انتظار پرداخت حداقل حقوق به کارمندان تامین اجتماعی درست نیست

انتظار پرداخت حداقل حقوق به کارمندان تامین اجتماعی درست نیست
عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: نمی‌توان انتظار داشت که حداقل حقوق به یک کارمند در سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که پرونده‌های چند میلیارد تومانی زیر دست اوست.

انتظار پرداخت حداقل حقوق به کارمندان تامین اجتماعی درست نیست

عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: نمی‌توان انتظار داشت که حداقل حقوق به یک کارمند در سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که پرونده‌های چند میلیارد تومانی زیر دست اوست.
انتظار پرداخت حداقل حقوق به کارمندان تامین اجتماعی درست نیست

View more posts from this author