انتظار 20 ساله مردم ارومیه برای شنیدن سوت قطار محقق شود

انتظار 20 ساله مردم ارومیه برای شنیدن سوت قطار محقق شود
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار 20 ساله مردم ارومیه برای شنیدن سوت قطار محقق شود پس دولت در این زمینه باید جدی اقدام کند.

انتظار 20 ساله مردم ارومیه برای شنیدن سوت قطار محقق شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار 20 ساله مردم ارومیه برای شنیدن سوت قطار محقق شود پس دولت در این زمینه باید جدی اقدام کند.
انتظار 20 ساله مردم ارومیه برای شنیدن سوت قطار محقق شود

View more posts from this author