انتقاد یک روحانی از حجاب اجباری همراهی با نقشه‌های دشمن است/ مردم از خرافات در ایام پایانی سال دوری کنند

انتقاد یک روحانی از حجاب اجباری همراهی با نقشه‌های دشمن است/ مردم از خرافات در ایام پایانی سال دوری کنند
امام جمعه ارومیه گفت: انتقاد یک روحانی با اسم دین‌شناس از حجاب اجباری در دانشگاه ارومیه، همراهی با نقشه‌های شوم دشمنان است.

انتقاد یک روحانی از حجاب اجباری همراهی با نقشه‌های دشمن است/ مردم از خرافات در ایام پایانی سال دوری کنند

امام جمعه ارومیه گفت: انتقاد یک روحانی با اسم دین‌شناس از حجاب اجباری در دانشگاه ارومیه، همراهی با نقشه‌های شوم دشمنان است.
انتقاد یک روحانی از حجاب اجباری همراهی با نقشه‌های دشمن است/ مردم از خرافات در ایام پایانی سال دوری کنند

View more posts from this author