انتقال آب بین حوضه‌ای برای کشاورزی مقرون‌به‌صرفه نیست

انتقال آب بین حوضه‌ای برای کشاورزی مقرون‌به‌صرفه نیست
دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند گفت: انتقال آب بین حوضه‌ای برای کشاورزی مقرون‌به صرفه نیست درحالیکه عمده مصرف آب در استان در کشاورزی و صنعت است.

انتقال آب بین حوضه‌ای برای کشاورزی مقرون‌به‌صرفه نیست

دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند گفت: انتقال آب بین حوضه‌ای برای کشاورزی مقرون‌به صرفه نیست درحالیکه عمده مصرف آب در استان در کشاورزی و صنعت است.
انتقال آب بین حوضه‌ای برای کشاورزی مقرون‌به‌صرفه نیست

View more posts from this author