انجام 651 مأموریت شهری و جاده‌ای توسط اورژانس در همدان

انجام 651 مأموریت شهری و جاده‌ای توسط اورژانس در همدان
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان با اشاره به مراجعه 221 نفر طی 6 روز گذشته به کمپ‌های علوم پزشکی همدان گفت: 651 مأموریت شهری، جاده‌ای و بین مراکز درمانی نیز در بخش اورژانس انجام شده است.

انجام 651 مأموریت شهری و جاده‌ای توسط اورژانس در همدان

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان با اشاره به مراجعه 221 نفر طی 6 روز گذشته به کمپ‌های علوم پزشکی همدان گفت: 651 مأموریت شهری، جاده‌ای و بین مراکز درمانی نیز در بخش اورژانس انجام شده است.
انجام 651 مأموریت شهری و جاده‌ای توسط اورژانس در همدان

شهر خبر

ترانه

View more posts from this author