انسان با رعایت تقوا به سعادت دنیوی و اخروی می‌رسد

انسان با رعایت تقوا به سعادت دنیوی و اخروی می‌رسد
امام جمعه گرگان گفت: انسان مومن با رعایت تقوای الهی به سعادت دنیوی و اخروی خواهد رسید.

انسان با رعایت تقوا به سعادت دنیوی و اخروی می‌رسد

امام جمعه گرگان گفت: انسان مومن با رعایت تقوای الهی به سعادت دنیوی و اخروی خواهد رسید.
انسان با رعایت تقوا به سعادت دنیوی و اخروی می‌رسد

View more posts from this author