انقلاب اسلامی برای شرق و غرب قابل هضم نبود/ تفکر بسیج مردمی باعث نجات سوریه شد

انقلاب اسلامی برای شرق و غرب قابل هضم نبود/ تفکر بسیج مردمی باعث نجات سوریه شد
سفیر سابق ایران در لیبی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی برای شرق و غرب قابل هضم نبود، گفت: تنها کشوری که امروز جانانه در مقابل تروریسم ایستاده، جمهوری اسلامی ایران است.

انقلاب اسلامی برای شرق و غرب قابل هضم نبود/ تفکر بسیج مردمی باعث نجات سوریه شد

سفیر سابق ایران در لیبی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی برای شرق و غرب قابل هضم نبود، گفت: تنها کشوری که امروز جانانه در مقابل تروریسم ایستاده، جمهوری اسلامی ایران است.
انقلاب اسلامی برای شرق و غرب قابل هضم نبود/ تفکر بسیج مردمی باعث نجات سوریه شد

View more posts from this author