انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدان است/ راه شهدا ابتر نماند

انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدان است/ راه شهدا ابتر نماند
فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدان است و راه شهدا امروز نباید ابتر بماند.

انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدان است/ راه شهدا ابتر نماند

فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدان است و راه شهدا امروز نباید ابتر بماند.
انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدان است/ راه شهدا ابتر نماند

View more posts from this author