اهدای 71 کانکس برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه

اهدای 71 کانکس برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه
فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج ری گفت: 54 کانکس اقامتی و 17 کانکس سرویس بهداشتی برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه اهدا شد.

اهدای 71 کانکس برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه

فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج ری گفت: 54 کانکس اقامتی و 17 کانکس سرویس بهداشتی برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه اهدا شد.
اهدای 71 کانکس برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه

View more posts from this author