اهل سنت در راهپیمایی 22 بهمن حضوری حماسی می‌آفرینند

اهل سنت در راهپیمایی 22 بهمن حضوری حماسی می‌آفرینند
عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت گفت: فردا اهل سنت در کنار همه هم‌میهنان خود در راهپیمایی 22 بهمن حضوری حماسی می‌آفرینند.

اهل سنت در راهپیمایی 22 بهمن حضوری حماسی می‌آفرینند

عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت گفت: فردا اهل سنت در کنار همه هم‌میهنان خود در راهپیمایی 22 بهمن حضوری حماسی می‌آفرینند.
اهل سنت در راهپیمایی 22 بهمن حضوری حماسی می‌آفرینند

View more posts from this author