اولویت فرمانداری نطنز در انتقال آب شرب از سرچشمه زاینده‌رود به شهرهای نطنز و بادرود

اولویت فرمانداری نطنز در انتقال آب شرب از سرچشمه زاینده‌رود به شهرهای نطنز و بادرود
فرماندار نطنز گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه اولویت‌دار فرمانداری نطنز، پیگیری پروژه انتقال آب شرب از سرچشمه زاینده‌رود به شهرهای نطنز و بادرود خواهد بود.

اولویت فرمانداری نطنز در انتقال آب شرب از سرچشمه زاینده‌رود به شهرهای نطنز و بادرود

فرماندار نطنز گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه اولویت‌دار فرمانداری نطنز، پیگیری پروژه انتقال آب شرب از سرچشمه زاینده‌رود به شهرهای نطنز و بادرود خواهد بود.
اولویت فرمانداری نطنز در انتقال آب شرب از سرچشمه زاینده‌رود به شهرهای نطنز و بادرود

wolrd press news

View more posts from this author