اولین اعتکاف شهدایی کشور در مشهد برگزار می‌شود

اولین اعتکاف شهدایی کشور در مشهد برگزار می‌شود
مسئول کانون خادمین گمنام شهدا گفت: اولین دوره اعتکاف شهدایی کشور با حضور خانواده معزز شهدا و سخنرانان برجسته کشور در مشهد برگزار می‌شود.

اولین اعتکاف شهدایی کشور در مشهد برگزار می‌شود

مسئول کانون خادمین گمنام شهدا گفت: اولین دوره اعتکاف شهدایی کشور با حضور خانواده معزز شهدا و سخنرانان برجسته کشور در مشهد برگزار می‌شود.
اولین اعتکاف شهدایی کشور در مشهد برگزار می‌شود

View more posts from this author