اولین اقدام در مبارزه با قاچاق باید جداسازی معیشت مردم از کالای قاچاق باشد

اولین اقدام در مبارزه با قاچاق باید جداسازی معیشت مردم از کالای قاچاق باشد
معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان گفت: همگان در مبارزه با قاچاق اتفاق نظر دارند اما اولین اقدام در این زمینه باید جداسازی معیشت مردم از قاچاق باشد.

اولین اقدام در مبارزه با قاچاق باید جداسازی معیشت مردم از کالای قاچاق باشد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان گفت: همگان در مبارزه با قاچاق اتفاق نظر دارند اما اولین اقدام در این زمینه باید جداسازی معیشت مردم از قاچاق باشد.
اولین اقدام در مبارزه با قاچاق باید جداسازی معیشت مردم از کالای قاچاق باشد

بک لینک رنک 4

مرکز فیلم

View more posts from this author