اولین مدال طلای وزنه‌برداری جام فجر به یک آمریکایی رسید

اولین مدال طلای وزنه‌برداری جام فجر به یک آمریکایی رسید
روز نخست مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر در اهواز با مدال طلای وزنه‌بردار آمریکایی همراه بود.

اولین مدال طلای وزنه‌برداری جام فجر به یک آمریکایی رسید

روز نخست مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر در اهواز با مدال طلای وزنه‌بردار آمریکایی همراه بود.
اولین مدال طلای وزنه‌برداری جام فجر به یک آمریکایی رسید

View more posts from this author