اکثر مدیران استان هرمزگان بومی هستند

اکثر مدیران استان هرمزگان بومی هستند
منتخب مردم غرب هرمزگان در مجلس دهم با بیان اینکه باید به نیرو‌های بومی نگاه بیشتری شود، گفت: اکثریت نیرو‌های ما در رأس دستگاه‌های استان هرمزگان بومی هستند.

اکثر مدیران استان هرمزگان بومی هستند

منتخب مردم غرب هرمزگان در مجلس دهم با بیان اینکه باید به نیرو‌های بومی نگاه بیشتری شود، گفت: اکثریت نیرو‌های ما در رأس دستگاه‌های استان هرمزگان بومی هستند.
اکثر مدیران استان هرمزگان بومی هستند

فروش بک لینک

سپهر نیوز

View more posts from this author