اکثر مزارع گندم استان گلستان دچار خوابیدگی شدند/ نیاز 100 درصدی کود «کلروپتاسیم» در مزارع گندم

اکثر مزارع گندم استان گلستان دچار خوابیدگی شدند/ نیاز 100 درصدی کود «کلروپتاسیم» در مزارع گندم
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: بر اثر طوفان شدیدی که در سطح استان گلستان ایجاد شد متاسفانه اکثر مزارع گندم استان گلستان دچار خوابیدگی شدند.

اکثر مزارع گندم استان گلستان دچار خوابیدگی شدند/ نیاز 100 درصدی کود «کلروپتاسیم» در مزارع گندم

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: بر اثر طوفان شدیدی که در سطح استان گلستان ایجاد شد متاسفانه اکثر مزارع گندم استان گلستان دچار خوابیدگی شدند.
اکثر مزارع گندم استان گلستان دچار خوابیدگی شدند/ نیاز 100 درصدی کود «کلروپتاسیم» در مزارع گندم

View more posts from this author