اگر شما سخن «خرمشهر را خدا آزاد کرد» امام را شنیده‌اید من تأثیرش را به چشم دیده‌ام

اگر شما سخن «خرمشهر را خدا آزاد کرد» امام را شنیده‌اید من تأثیرش را به چشم دیده‌ام
یک رزمنده دفاع مقدس گفت: در میدان گمرک و حاشیه اروند به صدای تکبیر ما نیروهای عراقی از سنگرها بیرون ریختند و تسلیم شدند، در این میدان این سخن امام خمینی(ره) که خرمشهر را خدا آزاد کرد را اگر دیگران شنیده بودند من تأثیرش را به چشم خود دیده‌ام.

اگر شما سخن «خرمشهر را خدا آزاد کرد» امام را شنیده‌اید من تأثیرش را به چشم دیده‌ام

یک رزمنده دفاع مقدس گفت: در میدان گمرک و حاشیه اروند به صدای تکبیر ما نیروهای عراقی از سنگرها بیرون ریختند و تسلیم شدند، در این میدان این سخن امام خمینی(ره) که خرمشهر را خدا آزاد کرد را اگر دیگران شنیده بودند من تأثیرش را به چشم خود دیده‌ام.
اگر شما سخن «خرمشهر را خدا آزاد کرد» امام را شنیده‌اید من تأثیرش را به چشم دیده‌ام

View more posts from this author