اگر منافع مادی ترامپ تامین شود به هرکاری تن می‌دهد

اگر منافع مادی ترامپ تامین شود به هرکاری تن می‌دهد
امام جمعه اردبیل گفت: ترامپ یک تاجر است و اگر منافع مادی آن تامین شود به هرکاری تن می‌دهد.

اگر منافع مادی ترامپ تامین شود به هرکاری تن می‌دهد

امام جمعه اردبیل گفت: ترامپ یک تاجر است و اگر منافع مادی آن تامین شود به هرکاری تن می‌دهد.
اگر منافع مادی ترامپ تامین شود به هرکاری تن می‌دهد

View more posts from this author