ایجاد امنیت در تمام‌ مسیر زیارت برای زائران رضوی اهمیت بالایی دارد

ایجاد امنیت در تمام‌ مسیر زیارت برای زائران رضوی اهمیت بالایی دارد
تولیت آستان قدس رضوی گفت: ایجاد امنیت کامل در تمام‌ مسیر زیارت از مبدأ تا مقصد برای زائران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا هر حادثه‌ای در این مسیر می‌تواند خاطره‌ای بد را در ذهن حادثه دیدگان از سفر به مشهد ایجاد کند.

ایجاد امنیت در تمام‌ مسیر زیارت برای زائران رضوی اهمیت بالایی دارد

تولیت آستان قدس رضوی گفت: ایجاد امنیت کامل در تمام‌ مسیر زیارت از مبدأ تا مقصد برای زائران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا هر حادثه‌ای در این مسیر می‌تواند خاطره‌ای بد را در ذهن حادثه دیدگان از سفر به مشهد ایجاد کند.
ایجاد امنیت در تمام‌ مسیر زیارت برای زائران رضوی اهمیت بالایی دارد

View more posts from this author