ایجاد بستر اقتصادی و حفظ بافت اجتماعی و معیشتی در روستاها

ایجاد بستر اقتصادی و حفظ بافت اجتماعی و معیشتی در روستاها
نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: ما به دنبال ایجاد بسترهای اقتصادی لازم و حفظ بافت اجتماعی و معیشتی در روستاها هستیم.

ایجاد بستر اقتصادی و حفظ بافت اجتماعی و معیشتی در روستاها

نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: ما به دنبال ایجاد بسترهای اقتصادی لازم و حفظ بافت اجتماعی و معیشتی در روستاها هستیم.
ایجاد بستر اقتصادی و حفظ بافت اجتماعی و معیشتی در روستاها

View more posts from this author