ایجاد کنسولگری عراق در مهران ضروری است/ تردد سالانه 4 میلیون و 600 هزار زائر از مرز مهران

ایجاد کنسولگری عراق در مهران ضروری است/ تردد سالانه 4 میلیون و 600 هزار زائر از مرز مهران
استاندار ایلام گفت: اقامت سالانه 850 هزار زائر در استان ایلام ایجاد کنسولگری عراق در مرز مهران را ضروری می‌کند.

ایجاد کنسولگری عراق در مهران ضروری است/ تردد سالانه 4 میلیون و 600 هزار زائر از مرز مهران

استاندار ایلام گفت: اقامت سالانه 850 هزار زائر در استان ایلام ایجاد کنسولگری عراق در مرز مهران را ضروری می‌کند.
ایجاد کنسولگری عراق در مهران ضروری است/ تردد سالانه 4 میلیون و 600 هزار زائر از مرز مهران

View more posts from this author