ایجاد 16 هزار فرصت شغلی در استان زنجان طی سال گذشته

ایجاد 16 هزار فرصت شغلی در استان زنجان طی سال گذشته
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به ایجاد 16 هزار فرصت شغلی در زنجان طی سال گذشته که بیشتر از سهمیه تعیین شده بوده است، گفت: برخی از فرصت‌های شغلی استان توسط نیروی کار استان های همجوار تصاحب شده است.

ایجاد 16 هزار فرصت شغلی در استان زنجان طی سال گذشته

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به ایجاد 16 هزار فرصت شغلی در زنجان طی سال گذشته که بیشتر از سهمیه تعیین شده بوده است، گفت: برخی از فرصت‌های شغلی استان توسط نیروی کار استان های همجوار تصاحب شده است.
ایجاد 16 هزار فرصت شغلی در استان زنجان طی سال گذشته

موسیقی

View more posts from this author