ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور/ حجم ساخت و ساز ورزشی پس از انقلاب 6 برابر شده است

ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور/ حجم ساخت و ساز ورزشی پس از انقلاب 6 برابر شده است
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه هدف دولت در پایان عمر خود ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور است، گفت: در 50 شهر نیز خانه جوانان احداث خواهد شد.

ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور/ حجم ساخت و ساز ورزشی پس از انقلاب 6 برابر شده است

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه هدف دولت در پایان عمر خود ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور است، گفت: در 50 شهر نیز خانه جوانان احداث خواهد شد.
ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور/ حجم ساخت و ساز ورزشی پس از انقلاب 6 برابر شده است

View more posts from this author