ایده جدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حل مشکل آب استان سیستان و بلوچستان

ایده جدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حل مشکل آب استان سیستان و بلوچستان
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، ایده جدید این معاونت را برای حل مشکل آب استان سیستان و بلوچستان تشریح کرد.

ایده جدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حل مشکل آب استان سیستان و بلوچستان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، ایده جدید این معاونت را برای حل مشکل آب استان سیستان و بلوچستان تشریح کرد.
ایده جدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حل مشکل آب استان سیستان و بلوچستان

View more posts from this author