ایرانیان از گذشته در سفر حج نمونه بودند

ایرانیان از گذشته در سفر حج نمونه بودند
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه ایرانیان از گذشته در سفر حج نمونه بوده‌اند، گفت: رفتار ایرانیان در شرایط امروز برای مردم دیگر کشورها و رسانه‌ها مهم است.

ایرانیان از گذشته در سفر حج نمونه بودند

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه ایرانیان از گذشته در سفر حج نمونه بوده‌اند، گفت: رفتار ایرانیان در شرایط امروز برای مردم دیگر کشورها و رسانه‌ها مهم است.
ایرانیان از گذشته در سفر حج نمونه بودند

View more posts from this author