ایران از نظر بیابان‌زایی وضعیت بحرانی دارد/ 38 درصد از اراضی زنجان در ریسک بیابانی شدن

ایران از نظر بیابان‌زایی وضعیت بحرانی دارد/ 38 درصد از اراضی زنجان در ریسک بیابانی شدن
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در حال حاضر ایران از نظر بیابان‌زایی در وضعیت بحرانی قرار دارد.

ایران از نظر بیابان‌زایی وضعیت بحرانی دارد/ 38 درصد از اراضی زنجان در ریسک بیابانی شدن

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در حال حاضر ایران از نظر بیابان‌زایی در وضعیت بحرانی قرار دارد.
ایران از نظر بیابان‌زایی وضعیت بحرانی دارد/ 38 درصد از اراضی زنجان در ریسک بیابانی شدن

View more posts from this author