ایران امن‌ترین کشور جهان است/ امنیت کنونی کشور حاصل خون شهدای مدافع حرم

ایران امن‌ترین کشور جهان است/ امنیت کنونی کشور حاصل خون شهدای مدافع حرم
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: ایران امن‌ترین کشور جهان است و برای به دست آوردن این امنیت بیش از 220 هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب شده‌اند.

ایران امن‌ترین کشور جهان است/ امنیت کنونی کشور حاصل خون شهدای مدافع حرم

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: ایران امن‌ترین کشور جهان است و برای به دست آوردن این امنیت بیش از 220 هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب شده‌اند.
ایران امن‌ترین کشور جهان است/ امنیت کنونی کشور حاصل خون شهدای مدافع حرم

View more posts from this author