ایران در حوزه تسلیحات، نوع موشک و میزان برد موشک‌ها مذاکره نمی‌کند/ استکبار جهانی به دنبال نفاق بین ملت ایران است

ایران در حوزه تسلیحات، نوع موشک و میزان برد موشک‌ها مذاکره نمی‌کند/ استکبار جهانی به دنبال نفاق بین ملت ایران است
امام جمعه تبریز گفت: مقامات آمریکایی بدانند ملت ایران نه تنها در مورد تسلیحات، نوع موشک و میزان برد موشک‌ها با آنها مذاکره نخواهد کرد بلکه این موضوعات مسئله داخلی کشور بوده و در این زمینه مردم ایران هستند که تصمیم می‌گیرند.

ایران در حوزه تسلیحات، نوع موشک و میزان برد موشک‌ها مذاکره نمی‌کند/ استکبار جهانی به دنبال نفاق بین ملت ایران است

امام جمعه تبریز گفت: مقامات آمریکایی بدانند ملت ایران نه تنها در مورد تسلیحات، نوع موشک و میزان برد موشک‌ها با آنها مذاکره نخواهد کرد بلکه این موضوعات مسئله داخلی کشور بوده و در این زمینه مردم ایران هستند که تصمیم می‌گیرند.
ایران در حوزه تسلیحات، نوع موشک و میزان برد موشک‌ها مذاکره نمی‌کند/ استکبار جهانی به دنبال نفاق بین ملت ایران است

View more posts from this author