ایران در زمینه سلول‌های بنیادین رتبه دوم جهان را دارد

ایران در زمینه سلول‌های بنیادین رتبه دوم جهان را دارد
رئیس شهر سلول کشور گفت: کشور ایران موفق شده است رتبه دوم جهان در زمینهٔ سلول‌های بنیادین را از آن خود کند.

ایران در زمینه سلول‌های بنیادین رتبه دوم جهان را دارد

رئیس شهر سلول کشور گفت: کشور ایران موفق شده است رتبه دوم جهان در زمینهٔ سلول‌های بنیادین را از آن خود کند.
ایران در زمینه سلول‌های بنیادین رتبه دوم جهان را دارد

View more posts from this author