ایران سومین کشور جهان از نظر تعداد مهندس است

ایران سومین کشور جهان از نظر تعداد مهندس است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: ما سومین کشور جهان از لحاظ تعداد مهندس هستیم و امیدوار نیستیم که با این میزان مهندس، باقی بمانیم.

ایران سومین کشور جهان از نظر تعداد مهندس است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: ما سومین کشور جهان از لحاظ تعداد مهندس هستیم و امیدوار نیستیم که با این میزان مهندس، باقی بمانیم.
ایران سومین کشور جهان از نظر تعداد مهندس است
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

View more posts from this author