ایران فرهنگ و تاریخی غنی دارد

ایران فرهنگ و تاریخی غنی دارد
جهانگرد دوچرخه‌سوار فرانسوی در بازدید از مناطق گردشگری آستارا، ایران را کشوری فوق‌العاده با مناطق گردشگری فراوان و فرهنگ و تاریخی غنی دانست و گفت: ازاینکه همراه همسرم به ایران آمده‌ام احساس خوبی دارم و از این بابت خوشحال هستم.

ایران فرهنگ و تاریخی غنی دارد

جهانگرد دوچرخه‌سوار فرانسوی در بازدید از مناطق گردشگری آستارا، ایران را کشوری فوق‌العاده با مناطق گردشگری فراوان و فرهنگ و تاریخی غنی دانست و گفت: ازاینکه همراه همسرم به ایران آمده‌ام احساس خوبی دارم و از این بابت خوشحال هستم.
ایران فرهنگ و تاریخی غنی دارد

View more posts from this author