ایستادگی ایران در برابر قدرت‌های جهانی مدیون ایثار رزمندگان است

ایستادگی ایران در برابر قدرت‌های جهانی مدیون ایثار رزمندگان است
معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی گفت: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر ابرقدرت‌های جهانی مدیون ایثار رزمندگان است.

ایستادگی ایران در برابر قدرت‌های جهانی مدیون ایثار رزمندگان است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی گفت: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر ابرقدرت‌های جهانی مدیون ایثار رزمندگان است.
ایستادگی ایران در برابر قدرت‌های جهانی مدیون ایثار رزمندگان است

View more posts from this author