این روزها خیلی‌ها زندگی نمی‌کنند!

این روزها خیلی‌ها زندگی نمی‌کنند!
این روزها خیلی‌ها زندگی نمی‌کنند و فقط ادامه می‌هند و تنها سهم‌شان در این دنیا، یکی از 15 تخت تنیده در کنار هم سرای سالمندان سنندج است.

این روزها خیلی‌ها زندگی نمی‌کنند!

این روزها خیلی‌ها زندگی نمی‌کنند و فقط ادامه می‌هند و تنها سهم‌شان در این دنیا، یکی از 15 تخت تنیده در کنار هم سرای سالمندان سنندج است.
این روزها خیلی‌ها زندگی نمی‌کنند!

View more posts from this author