ای کاش یک پسر دیگرم هم به شهادت می‌‌رسید

ای کاش یک پسر دیگرم هم به شهادت می‌‌رسید
6 فرزند پسر داشت که به گفته خودش در تمام مدت هشت‌ ساله دفاع مقدس، در یک وعده غذا 6 فرزندش را بر سر یک سفره به دور هم ندیده، از این پدر و مادر چه انتظار دیگری می‌‌توان داشت، وقتی مادر شهید می‌‌گفت؛ «ای کاش یک پسر دیگر من هم به شهادت می‌‌رسید.»

ای کاش یک پسر دیگرم هم به شهادت می‌‌رسید

6 فرزند پسر داشت که به گفته خودش در تمام مدت هشت‌ ساله دفاع مقدس، در یک وعده غذا 6 فرزندش را بر سر یک سفره به دور هم ندیده، از این پدر و مادر چه انتظار دیگری می‌‌توان داشت، وقتی مادر شهید می‌‌گفت؛ «ای کاش یک پسر دیگر من هم به شهادت می‌‌رسید.»
ای کاش یک پسر دیگرم هم به شهادت می‌‌رسید

علم و فناوری

آگهی استخدام

View more posts from this author