بارش برف در خلخال مسافران روز طبیعت را نگران کرد

بارش برف در خلخال مسافران روز طبیعت را نگران کرد
به دنبال ورود سامانه جدید بارشی به استان اردبیل، بارش برف در خلخال مسافران طبیعت را نگران کرد.

بارش برف در خلخال مسافران روز طبیعت را نگران کرد

به دنبال ورود سامانه جدید بارشی به استان اردبیل، بارش برف در خلخال مسافران طبیعت را نگران کرد.
بارش برف در خلخال مسافران روز طبیعت را نگران کرد

بک لینک

View more posts from this author