بارش برف فیروزکوه را سفیدپوش کرد/ سامانه بارشی تا ظهر یکشنبه فعال خواهد بود

بارش برف فیروزکوه را سفیدپوش کرد/ سامانه بارشی تا ظهر یکشنبه فعال خواهد بود
بارش برف نقاط مختلف شهرستان فیروزکوه را سفیدپوش کرد.

بارش برف فیروزکوه را سفیدپوش کرد/ سامانه بارشی تا ظهر یکشنبه فعال خواهد بود

بارش برف نقاط مختلف شهرستان فیروزکوه را سفیدپوش کرد.
بارش برف فیروزکوه را سفیدپوش کرد/ سامانه بارشی تا ظهر یکشنبه فعال خواهد بود

View more posts from this author