بارش ماهی از آسمان گلپایگان+فیلم

بارش ماهی از آسمان گلپایگان+فیلم
همزمان با بارش باران در گلپایگان، بارش ماهی‌ها از آسمان تعجب شهروندان این شهرستان را برانگیخت.

بارش ماهی از آسمان گلپایگان+فیلم

همزمان با بارش باران در گلپایگان، بارش ماهی‌ها از آسمان تعجب شهروندان این شهرستان را برانگیخت.
بارش ماهی از آسمان گلپایگان+فیلم

View more posts from this author