بازارهای مجازی شرکت‌های تعاونی ایجاد می‌شود

بازارهای مجازی شرکت‌های تعاونی ایجاد می‌شود
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر عملکرد سنتی تعاونی‌ها و یکپارچه‌سازی آنها را از اولویت‌های وزارت تعاون برشمرد و از افتتاح بازارهای مجازی شرکت‌های تعاونی خبر داد.

بازارهای مجازی شرکت‌های تعاونی ایجاد می‌شود

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر عملکرد سنتی تعاونی‌ها و یکپارچه‌سازی آنها را از اولویت‌های وزارت تعاون برشمرد و از افتتاح بازارهای مجازی شرکت‌های تعاونی خبر داد.
بازارهای مجازی شرکت‌های تعاونی ایجاد می‌شود

بک لینک رنک 6

موزیک سرا

View more posts from this author