بازار کشور را در اختیار محصولات خارجی قرار داده‌ایم/ با کمک جوانان کشور به دنبال ایجاد اقتصاد دانش‌محور هستیم

بازار کشور را در اختیار محصولات خارجی قرار داده‌ایم/ با کمک جوانان کشور به دنبال ایجاد اقتصاد دانش‌محور هستیم
معاون اول رئیس جمهور گفت: گاهی اوقات بازار ایران را در اختیار محصولات خارجی قرار می‌دهیم، چراکه تولیدات داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت توانایی رقابت با مشابه خارجی را ندارند.

بازار کشور را در اختیار محصولات خارجی قرار داده‌ایم/ با کمک جوانان کشور به دنبال ایجاد اقتصاد دانش‌محور هستیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: گاهی اوقات بازار ایران را در اختیار محصولات خارجی قرار می‌دهیم، چراکه تولیدات داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت توانایی رقابت با مشابه خارجی را ندارند.
بازار کشور را در اختیار محصولات خارجی قرار داده‌ایم/ با کمک جوانان کشور به دنبال ایجاد اقتصاد دانش‌محور هستیم

View more posts from this author