بازخوانی تجربه انقلاب برای پیشرفت کشور ضروری است/ وجود سرداران شجاعی همچون قاسم سلیمانی یکی از بارزترین فرصت‌های کشور

بازخوانی تجربه انقلاب برای پیشرفت کشور ضروری است/ وجود سرداران شجاعی همچون قاسم سلیمانی یکی از بارزترین فرصت‌های کشور
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تبیین حوادث انقلاب گفت: بازخوانی تجربه انقلاب برای توسعه امروز کشور امری ضروری است.

بازخوانی تجربه انقلاب برای پیشرفت کشور ضروری است/ وجود سرداران شجاعی همچون قاسم سلیمانی یکی از بارزترین فرصت‌های کشور

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تبیین حوادث انقلاب گفت: بازخوانی تجربه انقلاب برای توسعه امروز کشور امری ضروری است.
بازخوانی تجربه انقلاب برای پیشرفت کشور ضروری است/ وجود سرداران شجاعی همچون قاسم سلیمانی یکی از بارزترین فرصت‌های کشور

View more posts from this author