بازداشت زائران خوزستانی در عراق/ انتقال 7 زائر به زندان العماره

بازداشت زائران خوزستانی در عراق/ انتقال 7 زائر به زندان العماره
60 زائر ایرانی که روز اول فروردین از شهرستان شوشتر عازم عتبات عالیات بودند پس از عبور از مرز ایران توسط نیروهای امنیتی کشور عراق بازداشت شدند.

بازداشت زائران خوزستانی در عراق/ انتقال 7 زائر به زندان العماره

60 زائر ایرانی که روز اول فروردین از شهرستان شوشتر عازم عتبات عالیات بودند پس از عبور از مرز ایران توسط نیروهای امنیتی کشور عراق بازداشت شدند.
بازداشت زائران خوزستانی در عراق/ انتقال 7 زائر به زندان العماره

View more posts from this author