بازدید رزمندگان حشدالشعبی عراق از یادمان‌های دفاع مقدس

بازدید رزمندگان حشدالشعبی عراق از یادمان‌های دفاع مقدس
بعد از ظهر امروز جمعی از رزمندگان حشدالشعبی عراق از یادمان‌های دفاع مقدس استان خوزستان بازدید کردند.

بازدید رزمندگان حشدالشعبی عراق از یادمان‌های دفاع مقدس

بعد از ظهر امروز جمعی از رزمندگان حشدالشعبی عراق از یادمان‌های دفاع مقدس استان خوزستان بازدید کردند.
بازدید رزمندگان حشدالشعبی عراق از یادمان‌های دفاع مقدس

View more posts from this author