بازدید فرمانده کل ارتش از یادمان دهلاویه

بازدید فرمانده کل ارتش از یادمان دهلاویه
عصر امروز فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از یادمان شهید مصطفی چمران در دهلاویه بازدید کرد.

بازدید فرمانده کل ارتش از یادمان دهلاویه

عصر امروز فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از یادمان شهید مصطفی چمران در دهلاویه بازدید کرد.
بازدید فرمانده کل ارتش از یادمان دهلاویه

View more posts from this author