بازدید 43 هزار گردشگر از بلندترین تپه‌های شنی جهان در ریگان

بازدید 43 هزار گردشگر از بلندترین تپه‌های شنی جهان در ریگان
نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ریگان گفت: 43 هزار گردشگر و مسافر نوروزی از بلندترین تپه‌های شنی جهان در ریگان بازدید کردند.

بازدید 43 هزار گردشگر از بلندترین تپه‌های شنی جهان در ریگان

نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ریگان گفت: 43 هزار گردشگر و مسافر نوروزی از بلندترین تپه‌های شنی جهان در ریگان بازدید کردند.
بازدید 43 هزار گردشگر از بلندترین تپه‌های شنی جهان در ریگان

عکس های جدید

دانلود موزیک

View more posts from this author