بازسازی خطوط ریلی زاگرس در حال اتمام است

بازسازی خطوط ریلی زاگرس در حال اتمام است
مدیرکل راه‌آهن زاگرس با بیان اینکه بازسازی خطوط ریلی زاگرس در حال اتمام است، گفت: با هدف توسعه خدمات ریلی و تامین نیازهای شهروندان، خطوط ریلی حوزه زاگرس بازساری می‌شود.

بازسازی خطوط ریلی زاگرس در حال اتمام است

مدیرکل راه‌آهن زاگرس با بیان اینکه بازسازی خطوط ریلی زاگرس در حال اتمام است، گفت: با هدف توسعه خدمات ریلی و تامین نیازهای شهروندان، خطوط ریلی حوزه زاگرس بازساری می‌شود.
بازسازی خطوط ریلی زاگرس در حال اتمام است

View more posts from this author