بازگشایی محور 4 خطه بروجن به شهرکرد

بازگشایی محور 4 خطه بروجن به شهرکرد
12 کیلومتر از محور 4 خطه بروجن به شهرکرد با حضور جمعی از مسؤولان چهارمحال و بختیاری بازگشایی شد.

بازگشایی محور 4 خطه بروجن به شهرکرد

12 کیلومتر از محور 4 خطه بروجن به شهرکرد با حضور جمعی از مسؤولان چهارمحال و بختیاری بازگشایی شد.
بازگشایی محور 4 خطه بروجن به شهرکرد

View more posts from this author