بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید با ارائه مشاوره‌های تخصصی

بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید با ارائه مشاوره‌های تخصصی
عضو هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران گفت: با ارائه مشاوره و نشست‌های تخصصی درباره ظرفیت بخش خصوصی در قالب طرح‌های توسعه و یا در قالب مشارکت، واحدهای فعال، واحدهای راکد و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگردانیم.

بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید با ارائه مشاوره‌های تخصصی

عضو هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران گفت: با ارائه مشاوره و نشست‌های تخصصی درباره ظرفیت بخش خصوصی در قالب طرح‌های توسعه و یا در قالب مشارکت، واحدهای فعال، واحدهای راکد و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگردانیم.
بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید با ارائه مشاوره‌های تخصصی

View more posts from this author