بازگشت پروازهای مشهد و تهران به گرگان به فرودگاه‌های مبدأ بر اثر وزش شدید باد

بازگشت پروازهای مشهد و تهران به گرگان به فرودگاه‌های مبدأ بر اثر وزش شدید باد
وزش شدید باد و وقوع طوفان در گرگان باعث شد پروازهای مشهد و تهران به گرگان به فرودگاه‌های مشهد و مهرآباد تهران بازگردند.

بازگشت پروازهای مشهد و تهران به گرگان به فرودگاه‌های مبدأ بر اثر وزش شدید باد

وزش شدید باد و وقوع طوفان در گرگان باعث شد پروازهای مشهد و تهران به گرگان به فرودگاه‌های مشهد و مهرآباد تهران بازگردند.
بازگشت پروازهای مشهد و تهران به گرگان به فرودگاه‌های مبدأ بر اثر وزش شدید باد

View more posts from this author