بازیکنان باشگاه‌های ایران پول حرفه‌ای می‌گیرند ولی زندگی حرفه‌ای ندارند

بازیکنان باشگاه‌های ایران پول حرفه‌ای می‌گیرند ولی زندگی حرفه‌ای ندارند
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات فوتبال از نقض مقررات این رشته ورزشی نشأت می‌گیرد، گفت: بازیکنان باشگاه‌های فوتبال ایران احتمال دارد پول حرفه‌ای بگیرند ولی زندگی حرفه‌ای ندارند.

بازیکنان باشگاه‌های ایران پول حرفه‌ای می‌گیرند ولی زندگی حرفه‌ای ندارند

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات فوتبال از نقض مقررات این رشته ورزشی نشأت می‌گیرد، گفت: بازیکنان باشگاه‌های فوتبال ایران احتمال دارد پول حرفه‌ای بگیرند ولی زندگی حرفه‌ای ندارند.
بازیکنان باشگاه‌های ایران پول حرفه‌ای می‌گیرند ولی زندگی حرفه‌ای ندارند

View more posts from this author