بازیکنان باید صرفا دنبال ارائه بازی بهتر باشند/ پیگیری مطالبه‌ از طریق دادگستری در شأن بازیکنان نیست

بازیکنان باید صرفا دنبال ارائه بازی بهتر باشند/ پیگیری مطالبه‌ از طریق دادگستری در شأن بازیکنان نیست
بلزیکن ملی‌پوش والیبال گنبدگاووس گفت: شأن بازیکنان بومی این نیست که در پله‌های دادگستری به دنبال مامور باشند تا بتوانند چکشان را نقد کنند.

بازیکنان باید صرفا دنبال ارائه بازی بهتر باشند/ پیگیری مطالبه‌ از طریق دادگستری در شأن بازیکنان نیست

بلزیکن ملی‌پوش والیبال گنبدگاووس گفت: شأن بازیکنان بومی این نیست که در پله‌های دادگستری به دنبال مامور باشند تا بتوانند چکشان را نقد کنند.
بازیکنان باید صرفا دنبال ارائه بازی بهتر باشند/ پیگیری مطالبه‌ از طریق دادگستری در شأن بازیکنان نیست

View more posts from this author